Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Krajská konference ČSSD

Dne 28.1.2018 se konala krajská konference ČSSD, která proběhla v sále Střelnice v Jindřichově Hradci. Hlavním bodem této konference bylo zvolení delegátů pro sjezd ČSSD a také volba kandidátů na post předsesy ČSSD  a místopředesů ČSSD.

Upravený zápis z této konference:

Zápis z krajské konference ČSSD Jihočeského kraje

 konané dne 28. 1. 2018 v Jindřichově Hradci

Hosté:      Ing. Miroslav Krejčík, Mgr. Miroslav Dvořák, Ing. Jitka Dostálová

 

Zahájení krajské konference, přivítání hostů a delegátů

Jednání krajské konference zahájil v 10.00 hodin předseda KVV ČSSD Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, přivítal všechny přítomné delegáty a přítomné hosty krajské konference.

 Předseda KVV ČSSD Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola nechal na návrh usnesení KVV ze dne15. 1. 2018 schválit další hosty jednání: Ing. Miroslava Krejčíka – kandidáta na předsedu ČSSD, Mgr. Miroslava Dvořáka a Ing. Jitku Dostálovou, RNDr. Pavla Poce., Mgr. Jaroslava Kozlovského na návrh OK Jindřichův Hradec – čestného předsedu OVV

 

Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise Mgr. Jan Mach přednesl zprávu mandátové komise v 10:15 hodin

Z 213 nominovaných delegátů na krajskou konferenci je přítomno 169 delegátů, tj. 79,3 %

z 213 delegátů bylo nominováno 62 žen (tj.29,11%) – tímto je splněna část 5. čl. 36, odst. 4 Stanov ČSSD

z 213 delegátů bylo nominováno 11 mladých do 30 let (tj.5,16%) - pro nepřítomnost mladých do 30 let není splněna část 5, čl. 36, odst. 4, Stanov ČSSD ostatní mladí do 30 let se po oslovení na KK nedostavili předložen návrh, aby se neprováděla dovolba mladých do 30 let.  Tento návrh byl delegáty krajské konference jednomyslně schválen

v závěru konstatováno, že jednání krajské konference je usnášeníschopné – celkem je přítomno 169 delegátů, tj. 79,3 %

 

Diskuze ke zprávám a vystoupení delegátů – viz. záznam:

v diskuzi vystoupili:

JUDr. Ondřej Veselý, Ing. Jan Mládek CSc., Ing. Josef Kapek, MUDr. Jaroslav Kortus, Michal Talián, Oldřich Mahovský, Ing. Stanislav Šamal MBA, Mgr. Vlasta Bohdalová, Bc. Karel Zábrodský, Ing. Alois Dolejš,

PhDr. Jan Gregor, Ing. Stanislav Mrvka, Mgr. Ivana Stráská, Ing. Miloš Juha PhD., Ing. Ivo Ludvík

Vystoupení hostů: 

      Ing. Miroslav Krejčík, Ing. Jitka Dostálová, Mgr. Miroslav Dvořák

 

Volba delegátů a náhradníků delegátů na 40. sjezd ČSSD za kraj

      Delegátům krajské konference předloženy návrhy na delegáty 40. sjezdu ČSSD, které vzešly z okresních konferencí a KVV ČSSD Jihočeského kraje:

      V prvním kole tajné volby byli delegáty sjezdu zvoleni:

Mgr. Ivana Stráská - 106 hlasy

JUDr. Ondřej Veselý - 97 hlasy

David Slepička - zvolen 88 hlasy

    

Nominace na dovolbu delegátů 40. sjezdu v rámci kvót:

      za ženy:

Magda Jadviščoková – zvolena aklamačně

Mgr. Vlasta Bohdalová –zvolena aklamačně

za mladé:

Ing. Radim Vrobelzvolen aklamačně

Libor Gondek - zvolen aklamačně

 

Volba kandidáta na předsedu ČSSD

 Delegátům krajské konference předložen návrh:

 Ing. Miroslav Krejčík (OK Strakonice)

 Jan Hamáček (KK Středočeský kraj)

 Mgr. Antonín Staněk PhD. (OK Prostějov)

 Mgr. Jiří Zimola (Ing. Stanislav Mrvka)

 

Mgr. Jiří Zimola - zvolen tajnou volbou 129 hlasy

Nezvoleni:

Ing. Miroslav Krejčík – 55 hlasů, Jan Hamáček – 13 hlasů, Mgr. Antonín Staněk PhD. – 6 hlasů

 

Volba kandidáta na místopředsedu ČSSD

Delegátům krajské konference předloženy návrhy:

Ing. Jitka Dostálová, Mgr. Miroslav Dvořák, Ing. Jana Fialová MBA, MUDr. Lubomír Hejzlar, JUDr. Ondřej Veselý, Mgr. Jiří Zimola

- zvolen tajnou volbou byl:

JUDr. Ondřej Veselý - 93 hlasy

Nezvoleni byli:

Ing. Jitka Dostálová – 44 hlasů, Mgr. Miroslav Dvořák – 17 hlasů,

Ing. Jana Fialová MBA – 11 hlasů, MUDr. Lubomír Hejzlar – 4 hlasy

Mgr. Jiří Zimola – 63 hlasů

Diskuze (probíhala v průběhu voleb) – viz. záznam:

v diskuzi vystoupili:

      JUDr. Ondřej Veselý, Ing. Jan Mládek CSc., Ing. Josef Kapek, MUDr. Jaroslav Kortus,

Michal Talián, Oldřich Mahovský, Ing. Stanislav Šamal MBA, Mgr. Vlasta Bohdalová,

Bc. Karel Zábrodský, Ing. Alois Dolejš,  PhDr. Jan Gregor, Ing. Stanislav Mrvka,

Mgr. Ivana Stráská, Ing. Miloš Juha PhD., Ing. Ivo Ludvík

Ing. Miroslav Krejčík, Ing. Jitka Dostálová, Mgr. Miroslav Dvořák

KK schvaluje aklamační volbou téze pro úpravu stanov ČSSD a navrhuje jejich projednání v rámci sjezdu ČSSD 18.2.2018

 

Závěr krajské konference 

Jednání krajské konference ukončil v 16.00 hodin předseda KVV ČSSD Mgr. Jiří Zimola. Poděkoval všem delegátům za aktivní práci v průběhu konference, poděkoval všem členům, kteří ukončili práci v orgánech strany za

jejich práci, a popřál mnoho úspěchů všem nově zvoleným členům