Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Shrnutí volebního období - 2.část

Vážení přátelé a spoluobčané. Jak jsme v měsíci červnu slíbili, během letních měsíců budeme uvádět podrobnosti ohledně plnění našeho programu, který jsme prezentovali před komunálními volbami v roce 2014. V tomto článku bychom se podívali na konkrétní body tohoto programu.

 

Přátelská a profesionální radnice:

Co se tedy změnilo během 4 let na radnici? Je potřeba hlavně vzít faktickou stránku. Je důležité zmínit doplnění internetových stránek města. Veškeré připomínky a dotazy, které radnice obdrží, jsou vyřizovány konkrétními odpověďmi a všechny jsou veřejně přístupné.

Na stránkách zveřejňovány kompletní záznamy zasedání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva a také rady města. Pokud nemáte časové možnosti zajít na zasedání zastupitelstva, které je veřejné a vyslechnout si jak jeho členové jednají, máte možnost se na celé toto jednání podívat v záznamu. Každé zasedání je natáčeno pomocí kamery a zároveň je vše nahráváno pomocí mikrofonů, které mají jednotliví zastupitelé před sebou.

Na stránkách města je také zveřejněn rozpočet města v rozklikávací podobě. Ten je pravidelně aktualizován a tak se kdokoliv může přesvědčit, jak město hospodaří se svými financemi a jak se pracuje s rozpočtem.

Další důležitou záležitostí, na kterou důsledně dohlížíme, je vyřizování připomínek v zákonných termínech. Na vyřízení připomínek a dotazů je ze zákona lhůta 30 dní. Někdy se může stát, že město nemůže adekvátně reagovat na některé Vaše dotazy nebo připomínky. Je to především z důvodu, kdy daná oblast nespadá do kompetence samosprávy a tedy město nemůže odpovídat např. za soukromé subjekty.

Slíbili jsme také posílení postavení komisí a výborů. Toto jsme také splnili. Bohužel nedostatkem je občas nízká účast politických zástupců jednotlivých stran, kteří byli do těchto komisí a výborů ustanoveni. O každé účasti na veškerých jednáních jsou pravidelně podávány zprávy zastupitelstvu i radě města. Tedy všichni si můžete dohledat, jak Vámi zvolení kandidáti pracují.

Velice rádi bychom zmínili, že hodnocení tohoto bodu je jasně dáno nezávislým výzkumem, který je každoročně prováděn a naše radnice byla hodnocena nejlépe v Jihočeském kraji.

Doprava

Jelikož pěší a i cyklistická doprava je součástí našeho města, vybudovali jsme koridory jak pro cyklisty, tak i pro chodce. Piktogramy na silnicích a chodnících jsou toho důkazem. Tímto jsme přispěli k vyšší bezpečnosti těchto účastníků provozu.

Dopravní obslužnost našeho města a jeho částí byl mimo jiné vyřešen novými spoji MHD, které se dle potřeb a žádostí neustále snažíme aktualizovat.

Parkoviště u polikliniky je již nyní ve fázi procesu výstavby. Brzy bude pohodlnější zaparkovat v případě návštěvy její nebo nemocnice. Parkoviště u Trojstřediska na sídlišti Vajgar bude následovat.

Rekonstrukci ulice Václavské (byla provedena 1.etapa, další jsou v projektu), Vídeňské a U Nemocnice, se nám bohužel nepodařilo v tomto volebním období dokončit. Ale vše je již naplánované a připravené.

Pro pěší po celou dobu probíhala průběžně oprava nebo i výstavba chodníků a přechodů v různých lokalitách města tak, aby splňovala jednak zákonné normy, ale také sloužila pro bezpečnější pohyb chodců.

Rozumné investice

Jako jeden z mála bodů se nám nepovedlo provést rekonstrukci KD Střelnice na multifunkční kulturní zařízení. Během volebního období, se také naskytla možnost toto provést ve starém pivovaru. Nyní je vše v bodu návrhů a posuzování.

Stará radnice se povedla zrekonstruovat a tak jí nyní můžete navštívit a prohlédnout. Na staré radnici probíhají různé výstavy a expozice.

Hlavní očekávanou záležitostí je kanalizace v místních částech. V Buku se kanalizaci podařilo dokončit. V Děbolíně již během pár měsíců bude zahájena výstavba. Posledními částmi je Políkno a Horní Žďár. Tam nyní probíhá vytvoření projektové dokumentace.

V dalším bodě z této oblasti jsme nestihli vybudovat dráhu pro in-line bruslení mezi Otínem a sídl. Vajgar. Ale i toto je naplánované a bude probíhat.

Během celého období probíhala rekonstrukce vybraných ulic a celkové zvelebování města.

 

Petr Spatzierer